ISSN : 0357-735X

Printed Copies Available


Newsletter

Subscribe to our newsletter and stay up to date with the latest publishes


Ålandska Äppelodlingars Växtnäringshalt 1993-1995

Author(s):

Ramdane Dris, Raina Niskanen and Irma Voipio

Category: Fruits


Det har börjat visa sig tydliga på särsklid efterfrågan av inhemska åpplen under senhöst och i jultider i Finland under de senaste åren. Äppelodlarnas intresse, därför, att öka produktionen och lagra frukterna under längre perioder har ökat speciellt på Åland, som är det viktigaste äppelodlingsdistriktet i Finland. Äpplenas kvalitet efter lagring har emellertid inte varit tillfredsställande för den sena marknadsföringen. För att ytterligare förbätta äpplenas hållbarhet behövs mer forskning om förvaringsförhållanden och hur fruktens kvalitet påverkas av fruktträdgårdsfaktorer. Med syfte på den senare är växtnäringshalten i äppelodlingar av betydelse i Finland. Ringa förskning har utförts inom detta område. Av denna anledning har detta projekt om växtnäringshalten i fruktträdgårdar och de huvudsakliga kommersiella äppelsorter som odlas i Finland, samt kalciums roll i att förlänga äpplens hållbarhet utförts vid Helsingfors universitet. Deltagande institutioner var Instituonen för växtprodukstion/trädgårdslära, Tillämpad kemi och mikrobiologi/jordbrukskemi och -fysik samt Institutuinen för livsmedelsteknologi. Därtill samarbetade Fruktodlarföreningen på Åland, Kemira Agro Ltd Horti samt Trädgårdsforskningsinstitutet (jordbruksforskningscentralen) kring detta projekt. 1993-1995 utfördes fältexperiment i nio kommersiella fruktträdgårdar på Åland. Näringshalten i fruktträdgårdarna diskuteras i denna första projektrapport. Resultatet från fruktträdgårdarna, inklusive provtagningstider och äppelsorter, återges i detalj (Se bilagor). Författarna anser att odlare och organisationer ansvariga för gödselrådgivning kan ha nytta av våra omfattande fakta.

FÖRORD

1. Inledning

2. Material och metoder

3. Resultat

3.1 Egenskaper av jord

3.2 Näringskoncentrationer i blad

3.3 Näringskoncentrationernas proportioner i blad

3.4 Näringskoncentrationer i äpplenas fruktkött

3.5 Näringskoncentrationernas proportioner i fruktkött

4. Diskussion

5. Erkännanden

6. Källförteckning (SAKNAS)

Illustrationsförteckning

Tabellförtecking

Bilagsförtecking

Bilagor


Information:

ISSN: 0357-735X
Length of the book: 117 pages
Book size: A4
Book Weight: 313 g
Photos: White & black
Book cover: Soft cover

The hard copy is available (the amount is limited) and the soft copy will be available very soon. For further information contact us.

For more information read carefuly the details available on our  website: https://www.wflpublisher.com/Pages/Help

 


Purchase this Book:   Purchase PDF - 20 Order Hardcopy - 30
Share this Book :