Printed Copies Available


Newsletter

Subscribe to our newsletter and stay up to date with the latest publishes


Efterskördskvalitet hos äpplen odlade på Åland 1993-1995 efter kalciumbehandling före skörd

Author(s):

Ramdane Dris and Raina Niskanen

Category: Fruits


Äppelkart från 9 äppelsorter ympade på A2 rotstockar besprutades med kalciumklorid lösning 6-9 gånger under växtsäsongerna 1993-1995 i 12 kommersiella äppelträdgårdar på Åland, som ligger sydväst om fasta Finland. Besprutningslösningens kalciumkoncentration var 1,3 g/l 1993 och 2 g/l 1994 och 1995 respektive. Äpplena lagrades vid +2-+4 grader C och i 90-95 % relativ luftfuktighet. Lagringsperioden var 1-15 veckor för tidiga åppelsorter och 3-6 månader för mellantidiga och sena åppelsorter respektive. Fruktprov analyserades för N, P, K, Ca, Mg och B halter i fruktköttet; diameter, fasthet och lösliga fasta ämnen och titrabla surhetsgraden i saften. Omfattningen fysiologiska skador registerades under lagringsperioden. Under lagringen av frukten minskade fastheten, diametern ochtitrabla surhetsgraden, medan proportionen sötma jämfört med surhetsgraden och omfattningen fysiologiska lagrinsskador ökade.1993 ökade N och Ca halten i fruktköttet, och K, Mg samt P haltentillsammans med pH och koncentrationen lösliga fasta ämnen i saften minskade i kalciumbehandlade äpplen hos några äppelsorter, men omfattningen fysiologiska lagringsskador påverkades inte. 1994 ökade N, P, K och B halterna avsevärt i somliga äppelsorter och kalciumbehandlingen minskade de fysiologiska lagringsskadorna. 1995 ökade kalciumbehandlingen N och Ca halterna och minskade proportionen K/Ca, P/Ca och Mg/Ca. Försenad mognad i kalciumbehandlade äpplen påvisades genom en ökning i saftens syrlighet och minskning i sötma/surhets proportionen. Kalciumbehandlingen var framgångsrik vad gäller minskningen av omfattningen fysiologiska lagringsskador hos ‘Röd Atlas’ och ‘Aroma’.

1. Inledning

2. Material och metoder

2.1 Fältexperiment

2.2 Kalciumbesprutning av kart före skörd

2.3 Skörd och transport

2.4 Lagringsexperiment

2.4.1 Lagringsexperiment på Åland

2.4.2 Lagringsexperiment i Vik

2.5 Analytiska metoder

2.6 Statistisk analys

3. Resultat

3.1 Lagringsexperiment 1993

3.1.1 Lagringsexperiment på Åland

3.1.2 Lagringsexperiment i Vik

3.2 Lagringsexperiment 1994

3.2.1 Lagringsexperiment på Åland

3.2.2 Lagringsexperiment i Vik

3.3 Lagringsexperiment 1995

3.4 Fruktnäringsämneshalter under experimentperioden 1993-1995

3.5 Skillnader i äpplenas kvalitetskännetecken under lagrinsexperimentet 1993-1995

3.5.1 Fruktfasthenten per diameter F/D

3.5.2 Koncentrationen lösliga fasta ämnen (SSC) i saften

3.5.3 Saftens pH

3.5.4 Saftens titrabla surhetsgrad (TA)

3.5.5 Saftens sötma/ surhets (S/A) proportion

3.5.6 Omfattningen fysiologiska lagringsskador

3.5.7 Äpplens lagringsliv

4. Diskussion

4.1 Äppelfrukternas mineralsammansättning i relation till lagringskapaciteten

4.2 Effekten av kalciumklorid behandling före skörd

4.3 Effekten av lagringsperioden på äpplens förvarskvalitet

5. Rekommendationer

6. Erkännanden

7. Källförtecking

Bilagor


Information:

ISSN: 0357-735X
Length: 94 pages
Book size: A4
Book cover: Soft Cover

Book Weight: 258 g

The book is available now in our office. It will be mailed immediately after request.  For further information contact us.

For more information read carefuly the details available on our  website: https://www.wflpublisher.com/Pages/Help


Purchase this Book:   Purchase PDF - 20 Order Hardcopy - 40
Share this Book :